Ofer Ekstien 

Advocate

מאת: עו"ד עופר אקשטיין- מתמחה בנושאי זכויות אדם ומעמד בישראל.  

 

משרד הפנים  עצר אזרח רומני הנשוי לישראלית וביקש לגרשו מישראל מאחר ובמשך מס' שנים בשל בעיות רפואיות וכלכליות של בני הזוג לא הוסדר סופית מעמדו של הבעל בישראל.

לפני מס' ימים נעצר אזרח רומני אשר נשוי לישראלית משנת 1998, בני הזוג נישאו ברומניה חזרו לישראל והחלו בהסדרת מעמדו של הבעל מול משרד הפנים. הבעל קבל אשרת תייר עד לסוף שנת 1999 ובשנת 2000 קיבל ת.ז. ארעית אשר חודשה מידי שנה בשנה עד לשנת 2003 ובני הזוג כבר כמעט סיימו את הליך הסדרת המעמד של בן הזוג שאורך כ- 4.5 על פי נוהלי משרד הפנים.

יובהר כי משרד הפנים בהתאם לנוהליו התנה את חידוש תעודת הזהות הארעית לשנה נוספת בכך שהבעל יחדש את הדרכון הרומני שלו. הבעל פנה לשגרירות הרומנית ובקש לחדש את הדרכון שלו. אולם בשגרירות מסרו כי ניתן לחדש את הדרכון רק ברומניה ולכן עליו לנסוע לרומניה.

בשל מצבם הכלכלי הקשה של בני הזוג כאשר האישה מתקיימת מקצבת ביטוח לאומי ובעל מעבודות מזדמנות  לא הייתה לבעל אפשרות לנסוע לרומניה ולחדש את הדרכון. בשנת  2006 פנו שוב בני הזוג למשרד הפנים וטענו כי אין באפשרותם לנסוע לרומניה והופנו שוב לשגרירות הרומנית  לחידוש הדרכון זמן קצר לאחר מכן   ואז קיבל הבעל  התקף לב קשה ועבר צנתור וכיום ליבו של מתפקד באופן חלקי ובני הזוג שקעו בחובות כבדים ולא עלה בידיהם להשיג את הסכום הדרוש על מנת לנסוע  לרומניה ולחדש את הדרכון.

לאחרונה נודע לבעל כי ישנה אפשרות לחדש את הדרכון  באמצעות השגרירות  הרומנית והוא פנה  לשגרירות ושם נאמר לו כי עליו להזמין תעודת זהות מרומניה  ורק אז יוכל לחדש את הדרכון באמצעות השגרירות  והבעל הזמין תעודת זהות מרומניה אשר טרם הגיעה לידיו, בחודש אוקטובר 2010 נתפס ונעצר הבעל על ידי משטרת ההגירה בגין שהייה בלתי חוקית בישראל וכעת הוא מוחזק בכלא גבעון. לאור האמור לעיל פנו בני הזוג אל ב"כ כותב המאמר דנן   על מנת שיסייע ראשית בשחרור המבקש ממעצר בהמשך להסדיר את מעמדו בישראל.

ב"כ בני הזוג הגיש בקשה לבית הדין למשמורת לקביעת דיון בעניין שחרור הבעל ממעצר משני טעמים מצטברים א. אפשרות לחדש את דרכונו הרומני בישראל ב. מצבו הרפואי הבעל עבר התקף  קשה וליבו מתפקד באופן חלקי בלבד ב- 22% בלבד

בית הדין למשמורת  נתן ביום 13.10.10  החלטה שלא בנוכחות ב"כ בני הזוג למרות בקשה ב"כ לקביעת דיון בעניין שחרור הבעל  כי מאחר והבעל ביצע הזמנת דרכון אשר אמור להגיע לידיו בשבועות  הקרובים ב"כ המוחזק יבהיר זאת מתצהיר מטעם הבעל או האישה ויצרף אישורים על הזמנת תעודת הזהות או הדרכון וכי בינתיים אין להרחיקו מהארץ עד ליום 31.10.10 .

ביום 17.10.10 הגיש ב"כ בני הזוג הודעה לבית הדין הנכבד כי בני הזוג פועלים נמרצות כדי לקבל את תעודת הזהות שהזמינו מרומניה באמצעות השגרירות ובמסגרת זו חתם הבעל על יפוי כח לאדם אחר שיוציא עבורו את תעודת הזהות וקיבל קבלה שאינה נמצאת כעת וכי הקוסול מסרב להוציא אישור על הזמנת תעודת זהות ללא קבלה.   כן צוין כי תעודת הזהות  אמורה להגיע בימים הקרובים לארץ ואז יוכל הבעל  לחדש את דרכונו ולהסדיר את מעמדו  בישראל בצירוף תצהיר של  בת הזוג הישראלית בהתאם להחלטת בית הדין.

ביום 18.10.10 ניתנה החלטת בית הדין למשמורת כי בהתאם לתצהיר שנשלח מטעם בת הזוג הישראלית כי  מאחר והוזמנה תעודת הזהות שעבורה קיבל הבעל קבלה ומאחר וקונסול רומניה בישראל מסרב להנפיק אישור על הזמנת תעודת זהות ללא הצגת קבלה על כן  הבעל המוחזק ישוחרר ממשמורת לאלתר בכפוף להצגת תעודת זהות וכי באם לא תגיע תעודת הזהות מרומניה עד ליום 25.10.10 על ב"כ  בני הזוג לפנות בבקשה חוזרת לשחרור הבעל.

יובהר כי בת הזוג הישראלית פועלת כעת  נמרצות  לקבל את  תעודת זהות מרומניה לשם שחרור בעלה ממעצר  וכדי שיוכל  בקשה מטעמם לחידוש הדרכון לשם הסדרת מעמדו של הבעל ולשם שחרור מהמעצר.

ב"כ בני הזוג סבור כי בהתאם לפסיקות קודמות גם אם לא תגיע לידי בני הזוג תעודת הזהות הרומנית  קיים סיכוי כי  בית הדין למשמורת  יורה על שחרור הבעל בערובה של 10,000 ₪  לערך  עד להסדרת מעמדו של הבעל או יציאתו בישראל בתוך 30 יום. תקופה אשר ניתן להאריכה בבקשה לממונה על ביקורת הגבולות.

ב"כ בני הזוג יציין כי על החלטה של בית הדין למשמורת ניתן לערער לבית המשפט המחוזי ביושבו  כבית משפט לעניינים מנהליים וכן ינהג במקרה שבו יורה בית הדין למשמורת על השארתו של הבעל במעצר או על הרחקתו מישראל שכן מן הדין ומן הצדק שלא לעצור ו/או לגרש מישראל אדם אשר נשוי לאזרחית ישראלית ורק בשל מנגנונים בירוקרטיים רבים של רומניה ושל ישראל לא עלה בידיו לחדש את דרכונו ולקבל תעודת זהות זמנית ישראלית עד להסדרת מעמדו  באופן קבוע בישראל.

מערכת המשפט דורשת מן השלטון לנהוג לא רק באופן חוקי אלא גם באופן ראוי, כלומר לא רק על פי לשון החוק אלא גם על פי היושר.