Ofer Ekstien 

Advocate

1

מערכת המשפט דורשת מן השלטון לנהוג לא רק באופן חוקי אלא גם באופן ראוי, כלומר לא רק על פי לשון החוק אלא גם על פי היושר.

הקלות הבלתי נסבלת של הסחבת במשרד הפנים בעניין קבלת מעמד קבע לאשתו של  תושב קבע ישראלי.

 

באלה מקרים יכול עובד זר להמשיך לעבוד כמטפל סיעודי לאחר התקופה המכסימלית כדין בהתאם לנוהל מעבר ממעסיק למעסיק.

משרד הפנים מבקש לגרש  אזרח רומני שנשוי לישראלית לרומניה מאחר ובמשך מספר שנים לא הוסדר מעמדו כדין.

ביטול מעמד בישראל לבת זוג של אזרח ישראלי שנראתה במכון ליווי.

מאמרים